24Genetiktest av ADN
0 0,00

Skydd av genetiska data

"24GENETICS, SL" (hädanefter 24Genetics) garanterar skyddet av dina personliga genetiska data, strikt underkastat bestämmelserna i lag 14/2007, av den 3 juli 2007, om biomedicinsk forskning och, i tillägg, till bestämmelserna i organisk lag 15/1999, av den 13 december 1999, om skydd av personuppgifter (för att lära dig mer om vår allmänna integritetspolicy eller allmänna skydd av personuppgifter, se dokumentet som visas på 24Genetics webbplats: "ALLMÄN INTEGRITETSPOLICY").

Efter att ha gjort detta grundläggande åtagande kommer vi i detta dokument att informera dig om platsen där din DNA-analys kommer att utföras (om du har anlitat denna tjänst), identiteten på de personer som kommer att ha tillgång till dina resultat (om några) eller till dina genetiska data (om du redan direkt har tillhandahållit en RAW-DATA med dina genetiska data), destinationen för ditt biologiska prov i slutet av analysen (om någon), lagringen av dina genetiska data och användningen av sådana data, och den exceptionella överföringen av din genetiska information till dina biologiska familjemedlemmar.
Genom att anlita 24Genetics tjänster förstår vi att du har läst och förstått villkoren relaterade till information om genetisk dataskydd, vilket ger ditt samtycke till detta.

 

I. PLATS FÖR UTFÖRANDE AV DEN GENETISKA ANALYSEN (OM TILLÄMPLIGT)

I händelse av en kontrakt med en tjänst som inkluderar genetisk analys, kommer denna att utföras i ett laboratorium beläget i Danmark, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; den specifika exomanalysen kommer att utföras i ett laboratorium beläget i Lugo, c/ María Barbeito, n.º 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; och slutligen kommer den också specifika genomanalysen att utföras i ett laboratorium beläget i Granada, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo.
Alla tre är laboratorier knutna till 24Genetics och alla tre är också centra som uppfyller alla kvalitetskrav och har kvalificerad personal för detta ändamål.
Dessa laboratorier kommer inte att söka i ditt prov efter något annat medel, markör eller biologisk eller kemisk komponent än ditt DNA: de kommer att bearbeta ditt prov i det enda syftet att fastställa din genetiska information.

 

II. IDENTIFIERING AV DE PERSONER SOM KOMMER ATT HA TILLGÅNG TILL DINA RESULTAT (OM DU HAR GÖRT EN DNA-ANALYS) ELLER TILL DINA GENETISKA DATA (OM DU REDAN HAR GITT RÅDATA MED DINA GENETISKA DATA).

I det fall att den avtalade tjänsten var en DNA-analys, kommer laboratoriet inte att kunna känna till din identitet eller någon av dina personuppgifter eftersom det biologiska provet som ges till dig för analysen kommer att bli föremål för en kodifierings- eller dissocieringsprocess: dina personuppgifter kommer inte att kopplas till provet eftersom informationen som identifierar dig kommer att ersättas eller kopplas bort genom systemet med användning av en unik streckkod. Detta kommer endast att tillåta vederbörligen auktoriserad 24Genetics-personal att länka salivprovet, och den genetiska information som härrör från det, till ditt 24Genetics-kundkonto, så att endast sådan vederbörligen auktoriserad 24Genetics-personal kommer att ha tillgång till förhållandet mellan ditt biologiska prov, ditt DNA och information som erhållits från dess behandling och den kod som tilldelats i varje enskilt fall. Och i vilket fall som helst kommer 24Genetics-personal som kommer åt dina genetiska data i utövandet av sina funktioner att vara föremål för en permanent tystnadsplikt.
Följaktligen får endast vederbörligen auktoriserad 24Genetics-personal komma åt dina personuppgifter och resultaten av dina genetiska tester. Sådan information får endast lämnas ut till tredje part med ditt uttryckliga skriftliga medgivande.
Det sistnämnda gäller även i det fall att den avtalade tjänsten har begränsats till upprättande av en genetisk rapport över de genetiska uppgifter som du tillhandahållit.

 

III. DESTINATION FÖR DET BIOLOGISKA PROVET I SLUTET AV ANALYSEN (OM TILLÄMPLIGT)

I händelse av att du anlitar en tjänst som inkluderar genetisk analys och därför skickar ett biologiskt prov från dig, kommer destinationen för provet i slutet av analysen att vara dess bevarande, och blir en del av samlingarna av biologiska prover från 24Genetics , och detta för att bedriva genetisk forskning, både omedelbart och efterföljande.
Syftet med sådan forskning kommer att vara studiet av genetiska varianter som kan predisponera för utveckling av en sjukdom eller tillstånd individens svar på en specifik behandling, i syfte att bidra till förbättring av kunskap, förebyggande och/eller behandling; såväl som specifikationen (eller dess större precision) av de geografiska områden som den härrör från, den nutrigenetiska analysen och analysen av sportkapaciteten, med avseende på bland annat de metaboliska, muskel- och kardiovaskulära profilerna; och även studiet av hudens egenskaper och de möjliga villkoren för talang och personlighet, associerade med genetik.
Sådana undersökningar kommer inte att orsaka dig några ytterligare besvär.
Forskningen kommer att utföras både av 24Genetics egen personal och av personal från andra samverkande forskningsinstitutioner, vederbörligen auktoriserade av 24Genetics.
Du kan återkalla ditt samtycke till lagring och användning av ditt biologiska prov för genetiska forskningsändamål (för att till exempel få provet förstört eller anonymiserat) när som helst och utan att ange någon anledning, genom att kontakta: Ansvarig för Samlingarna av 24Genetics, Paseo de la Castellana, n.º 95, 28:e våningen, Madrid, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. Sådan återkallelse ska inte omfatta uppgifter som härrör från forskning som redan har utförts.
Du har rätt att få veta de genetiska data som erhållits från analysen av de donerade proverna.
Ditt biologiska prov kommer att bli föremål för en kodifierings- eller dissocieringsprocess: dina personuppgifter kommer inte att kopplas till provet eftersom informationen som identifierar dig kommer att ersättas eller kopplas bort genom systemet med användning av en unik streckkod. Detta kommer endast att tillåta vederbörligen auktoriserad 24Genetics-personal att länka salivprovet, och den genetiska information som härrör från det, till ditt 24Genetics-kundkonto, så att endast sådan vederbörligen auktoriserad 24Genetics-personal kommer att ha tillgång till förhållandet mellan ditt biologiska prov, ditt DNA och information som erhållits från dess behandling och den kod som tilldelats i varje enskilt fall. Och i vilket fall som helst kommer 24Genetics-personal som kommer åt dina personliga och genetiska data i utövandet av sina funktioner att vara föremål för en permanent tystnadsplikt. Följaktligen får endast vederbörligen auktoriserad 24Genetics-personal komma åt dina personuppgifter och resultaten av dina genetiska tester. Sådan information får endast lämnas ut till tredje part med ditt uttryckliga skriftliga medgivande. Annars regleras skyddet av dina personuppgifter och mer specifikt skyddet av dina genetiska uppgifter av bestämmelserna i den organiska lagen 3/2018 av den 5 december 2018, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46. /EC (General Data Protection Regulation), och enligt lag 14/2007, av den 3 juli, om biomedicinsk forskning och andra gällande bestämmelser.
Genetisk forskning som utförs på ditt biologiska prov kan ge information om din hälsa. I ett sådant fall har du rätt att få sådan information enligt de villkor som du själv ställer, inklusive vägran att ta emot information, i vilket fall din rätt att besluta att inte ta emot sådan information, inklusive oväntade upptäckter som kan inträffa och deras eventuell betydelse för dig, kommer att respekteras strikt.
Genetisk information är generationsinformation, i den meningen att den avslöjar vårt arv och förs vidare till vår avkomma, så tänk på att det är i ditt bästa intresse att förmedla informationen som du fått av 24Genetics till dina biologiska familjemedlemmar.
I händelse av att 24Genetics behöver kontakta dig (oavsett om det ska samla in ny data, erhålla ytterligare prover eller för andra ändamål), kommer 24Genetics att använda kontaktinformationen i vår databas.
Proverna du tillhandahåller tillhandahålls kostnadsfritt och altruistiskt, så du kommer inte att få någon ekonomisk ersättning och inte heller kommer du att ha några rättigheter till eventuella kommersiella fördelar som erhållits som ett resultat av den utförda forskningen.

 

IV. LAGRING OCH ANVÄNDNING AV DINA GENETISKA DATA

1. De personliga genetiska uppgifterna kommer att bevaras vederbörligen kodade (på ett sådant sätt att de inte kan länkas till dig av tredje part eftersom informationen som identifierar dig har ersatts eller kopplats bort med hjälp av en kod), under en minsta period på fem år från det datum då de erhölls (minsta lagringstid), efter vilken tid du kan begära att de raderas.
Om ingen sådan begäran görs, kommer uppgifterna att bevaras, även vederbörligen kodade, så länge som det är nödvändigt för att bevara din hälsa eller tredje parts relaterade till dig (maximal lagringstid).
I båda fallen (maximal och minsta lagringstid), och under förutsättning att du uttryckligen samtycker, kan dina kodade genetiska data användas för forsknings- och undervisningsändamål, och resultaten av forskningen kan också publiceras.

2. Bortsett från dessa fall kommer den genetiska informationen från analysen av ditt DNA att lagras av 24Genetics i dess databas i anonymiserad form, dvs utan att din identifiering som källsubjekt är möjlig (genom att irreversibelt dissociera den genetiska informationen från källan ämnet, så att de inte kan associeras med källsubjektet som en identifierad eller identifierbar person), eftersom länken till källsubjektet har förstörts, eftersom länken till någon information som identifierar ämnet har förstörts, eller för att en sådan association kräver en orimlig ansträngning, uppfattad som användning av oproportionerligt mycket tid, kostnader och arbete), och detta, enbart och uteslutande, för forsknings- och undervisningsändamål och för att bli föremål för publikationer av samma karaktär.
Sådan anonymiserad data kan användas för vetenskaplig forskning eller undervisning, inklusive publicering för samma ändamål, antingen av 24Genetics egen personal eller av personal auktoriserad av 24Genetics.
Och på samma sätt kan 24Genetics tillåta forskare eller vetenskapliga eller utbildningsorganisationer att för vetenskaplig forskning eller undervisningsändamål använda sådan tidigare anonymiserad data lagrad i dess databas, samt att publicera resultaten av deras forskning.

 

Denna engelska version av dokumentet har endast utarbetats i informationssyfte och har inget juridiskt värde, så den enda juridiskt bindande versionen av detta avtal är den som är avfattad på spanska, som kan konsulteras på https://24genetics.es/proteccion-de-datos-geneticos/

  0
  Varukorg
  din vagn är tom
   Kalkylera Frakt
   Applicera kupong