Användarvillkor

JURIDISKA VILLKOR

VILLKOR FÖR ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

1. ALLMÄNNA ASPEKTER

1.1 Identifierande data från "tjänsteleverantören för informationssamhället (24Genetics SL)

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel, uppmärksammas det på att 24Genetics SL -vars kommersiella namn i denna portal är 24Genetics.com- (nedan "24Genetics.com" ), ett företag registrerat i Madrids Mercantile Registry, med CIF B86093812, är ägare till aktiviteten som visas bland annat via webbplatsen http://www.24Genetics.com. Företagsadressen för 24Genetics.com finns på Calle Juan Montalvo 17 i Madrid, Spanien och den kommersiella adressen är på Paseo de la Castellana 95 Floor 15A 28046 i Madrid. Om du vill kontakta oss kan du kontakta den kommersiella adressen, såväl som via e-post: info@24Genetics.com.

1.2 Godkännande och giltighet av de allmänna villkoren.

Både navigeringen och användningen och/eller förvärvet av någon av tjänsterna som erbjuds på denna webbplats tillskriver dig användarvillkoret och innebär att du fullt ut och utan förbehåll accepterar vart och ett av de allmänna villkoren (hädanefter de "Allmänna villkoren" ) i kraft vid den tidpunkt då du som användare (hädanefter "användaren") går in på sidan http://www.24Genetics.com (nedan "webbsidan" eller helt enkelt "webben"). 24Genetics.com kan, när som helst och utan föregående meddelande, modifiera dessa allmänna villkor genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen så att de kan bli kända av användarna när som helst, förbehåller sig rätten att ensidigt ändra, när som helst och utan förhandsmeddelande, presentationen, konfigurationen och innehållet på webbsidan, samt de villkor som krävs för dess användning. Därför rekommenderar 24Genetics.com användaren att skriva ut eller spara och i alla fall läsa de allmänna villkoren varje gång han går in på webbsidan. Likaså förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande avbryta eller avsluta alla eller delar av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

2. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBSIDA.

2.1 Användning av webbsidan.

Användaren samtycker till att använda webbsidan i enlighet med lagen, med dessa allmänna villkor, med moraliska och allmänt accepterade goda seder och med allmän ordning, svara på 24Genetics.com, eller mot tredje part av eventuella skador. som skulle kunna förorsakas till följd av brott mot nämnda skyldighet. Användaren kommer att avstå från att använda webbsidan för otillåtna ändamål eller effekter, i strid med bestämmelserna i dessa allmänna villkor, skadligt för tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller servern som den är värd på, eller förhindra dess normala användning eller njutning. I de fall det är nödvändigt för användningen av någon av tjänsterna som ingår i webbsidan, införandet av ett användarnamn (nedan kallat "inloggning") och lösenord (hädanefter "lösenord"), kommer användaren att åta sig att göra omsorgsfullt användande och inte göra dess inloggning och lösenord tillgängligt för tredje part, och måste meddela 24Genetics.com, så snart som möjligt, om dess förlust, stöld eller andra omständigheter som kan ha äventyrat dess sekretess.

2.2 Användarens skyldigheter

Generellt sett förbinder sig Användaren att följa dessa Allmänna Villkor, samt följa de särskilda varningar eller bruksanvisningar som finns däri eller på Webbplatsen och alltid agera i enlighet med Lagen, goda seder och kraven på god tro, med hjälp av den omsorg som är lämplig för typen av tjänst du åtnjuter, att avstå från att använda webbsidan på något sätt som kan förhindra, skada eller försämra dens normala funktion, tillgångarna eller rättigheterna för 24Genetics.com, dess leverantörer, resten av Användare eller i allmänhet av någon tredje part. Specifikt, och utan att antyda någon begränsning av användarens skyldighet i allmänhet, i enlighet med föregående stycke, samtycker Användaren vid användningen av webbplatsen, såväl som vid tillhandahållandet av tjänster till: (I) i Vid registrering är användaren skyldig att tillhandahålla de uppgifter som tillhandahålls sanningsenligt och hålla dem uppdaterade; (II) att inte introducera, lagra eller sprida på eller från webbplatsen information eller material som är ärekränkande, ärekränkande, obscent, hotfull, främlingsfientligt, uppmuntrar till våld, diskriminering baserad på ras, kön, ideologi, religion eller någon annan social eller personliga tillstånd eller omständigheter (t.ex. av hälsoskäl), eller på något sätt kränker moral, allmän ordning, grundläggande rättigheter, allmänna friheter, heder, integritet eller bilden av tredje part och i allmänhet gällande regler; (III) att inte introducera, lagra eller sprida via webbplatsen något datorprogram, data, virus, kod, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller något annat instrument eller elektronisk eller fysisk enhet som kan orsaka skada på webbplatsen, i någon av tjänster som erbjuds på webbsidan, eller någon av utrustningen, systemen eller nätverken hos 24Genetics.com, av någon användare, av leverantörerna av 24Genetics.com eller i allmänhet från någon tredje part, eller på något annat sätt kunna orsaka någon typ av ändring eller förhindra dess normala funktion; (IV) för att på ett adekvat sätt skydda inloggningen och lösenordet som tillhandahålls av 24Genetics.com till användarna, som identifierare och möjliggörare för åtkomst till tjänsterna som erbjuds på webbplatsen, att lova att inte avstå från deras användning eller att tillåta åtkomst till dem från tredje part, behålla 24Genetics .com oskadad och tar på sig användaren ansvaret för de skador som kan härledas från deras felaktiga användning.

2.3 Ansvarsfrihet.

24Genetics.com kommer endast att vara ansvarigt för eventuella skador som Användaren kan lida till följd av användningen av Webbplatsen, när nämnda skador är direkt hänförliga till honom. När det gäller informationen och innehållet som ingår på webbplatsen eller som du kan ha tillgång till som ett resultat av länkarna som upprättats i den, garanterar 24Genetics.com inte, på något sätt, eller åtkomst vid något tillfälle till sådan information och innehåll, inte heller dess noggrannhet, inte heller dess aktualitet eller uppdatering, inte heller dess lämplighet eller användbarhet för användarens syften, inte ansvariga för skador och förluster av något slag som kan bero på överföring, spridning, lagring, tillgänglighet, mottagning, erhållande av eller åtkomst till innehållet inkluderade på webbsidan eller de som du får tillgång till genom länkarna som upprättats där. 24Genetics.com fritar sig själv (och användaren accepterar det) från allt ansvar för olämplig eller obehörig användning av inloggningen och lösenordet och för användarens bristande noggrannhet med att bevara hemligheten därav. På samma sätt befriar 24Genetics.com sig (och användaren accepterar det) från allt ansvar för skador av något slag som kan bero, med en rent uttalande och icke-begränsande karaktär, på (I) närvaron av virus eller andra skadliga element på webbsidan, eller webbsidor som kan nås via länkarna som upprättats i den som kan orsaka ändringar i användarnas datorsystem, elektroniska dokument eller filer; (II) störningar, utelämnanden, avbrott, haverier och/eller avbrott i det här elektroniska systemets funktionssätt eller i användarnas datorer och datorutrustning, motiverade av orsaker bortom 24Genetics.com, som förhindrar eller försenar tillhandahållandet av tjänsterna eller navigering genom systemet och webbsidan; (III) förseningar eller blockeringar i användningen orsakade av brister eller överbelastning av Internet eller i andra elektroniska system; (IV) som kan orsakas av tredje part genom olagliga intrång utanför webbplatsens kontroll och som inte kan hänföras till 24Genetics.com; (V) skillnaderna mellan information, dokumentation och/eller annat innehåll på webbsidan som kan finnas mellan den elektroniska versionen och den tryckta versionen; (VI) omöjligheten att tillhandahålla tjänsten eller tillåta åtkomst av skäl som inte kan tillskrivas 24Genetics.com, på grund av Användaren, till tredje part, eller i fall av force majeure. Ansvaret för 24Genetics.com med avseende på skador av något slag som kan tillskrivas kommer inte i något fall, genom uttrycklig överenskommelse mellan parterna, att överstiga det belopp som bestäms i varje fall i de särskilda villkoren för den förvärvade tjänsten. Om detta misslyckas kommer 24Genetics.coms totala ansvar, förutom vid uppsåtligt tjänstefel eller grov vårdslöshet, att begränsas till det pris som betalas av motsvarande Användare till 24Genetics.com (utan att inkludera de skatter som kan vara tillämpliga, om tillämpligt).

2.4 Användning av hyperlänkar.

Internetanvändare som vill införa länkar från sina egna webbsidor till webbsidan måste följa villkoren som beskrivs nedan utan att ignorera detsamma som det ansvar som följer av lagen. Länken kommer bara att länka till hemsidan eller huvudsidan på webbsidan men du kommer inte att kunna återskapa den på något sätt (inline-länkar, kopia av texter, grafik, etc). I vilket fall som helst kommer det att vara förbjudet, i enlighet med tillämplig lagstiftning och som är i kraft när som helst, att skapa ramar eller ramar av något slag som involverar webbsidan eller tillåta visning av innehåll via Internetadresser som skiljer sig från de på sidan Webb och, i alla fall, när den ses tillsammans med innehåll utanför webbplatsen på ett sådant sätt att: (I) den producerar, eller kan orsaka, fel, förvirring eller bedrägeri hos användarna om tjänstens eller innehållets verkliga ursprung; (II) anta en jämförelse eller orättvis imitation; (III) tjänar till att dra fördel av varumärkets rykte och prestige hos 24Genetics.com; eller (IV) på något annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning. Sidan som introducerar länken kommer inte att göras någon typ av falsk, felaktig eller felaktig påstående om 24Genetics.com, dess adress, anställda, kunder eller om kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls. I inget fall kommer det att uttryckas på sidan där länken finns att 24Genetics.com har gett sitt samtycke för införandet av länken eller att på annat sätt sponsrar, samarbetar, verifierar eller övervakar avsändarens tjänster. Användningen av ord, grafiskt eller blandat varumärke eller andra särskiljande tecken på 24Genetics.com på avsändarens sida är förbjuden förutom i fall som är tillåtna enligt lag eller uttryckligen godkänts skriftligen av 24Genetics.com och närhelst det är tillåtet, i dessa fall, en direkt länk till webbsidan på det sätt som anges i denna klausul. Sidan som upprättar länken måste troget följa lagen och får inte i något fall göra sig av med eller länka till sitt eget innehåll eller tredje parts innehåll som: (I) är olagligt, skadligt eller strider mot moral och goda seder (pornografiska, våldsamma, rasistiska, etc); (II) framkalla eller kan framkalla hos användaren den falska uppfattningen att 24Genetics.com prenumererar, stödjer, följer eller på något sätt stödjer avsändarens idéer, uttalanden eller uttryck, lagliga eller olagliga; (III) är olämpliga eller inte relevanta för aktiviteten på 24Genetics.com med hänsyn till platsen, innehållet och ämnet för avsändarens webbplats. På samma sätt kommer Användaren att avstå från att inkludera på Webbplatsen någon hyperlänk (hädanefter "länk") adresserad till en webbsida som innehåller information eller olagligt innehåll, i strid med moral och allmänt accepterade goda seder och allmän ordning.

2.5 Policy för skydd av personuppgifter.

24Genetics.com inser vikten av att skydda integritetssfären för användaren av webbsidan, för vilken har utvecklat en policy för skydd av personuppgifter som uppmärksammar dig, så att användaren fritt och frivilligt bestämmer om du vill underlätta a 24Genetics.com de personuppgifter som kan krävas eller erhållas i samband med din användning av denna webbplats och/eller begäran om någon av de tjänster som erbjuds på den. 24Genetics.com förbehåller sig rätten att ensidigt ändra, när som helst och utan föregående meddelande, sin policy för skydd av personuppgifter för att alltid anpassa den till gällande lagstiftning. För att begära information eller, när så är lämpligt, fortsätta med kontraktering eller förvärv av de tjänster som erbjuds, måste Användare tidigare förse 24Genetics.com med vissa personuppgifter som kommer att behandlas i syfte att delta i de frågor som ställs, i förekommande fall, formalisera kontraktet på a distans, hantera, administrera, låna ut, utöka, förbättra och anpassa de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Samt genomförandet av marknadsförings- och reklamaktiviteter på alla sätt som kan vara av intresse för dig. I enlighet med den organiska lagen 15/1999, av den 13 december, Skydd av personuppgifter (nedan kallat "LOPD"), ska användaren ha rätt till åtkomst, rättelse, annullering och opposition i enlighet med reglerna i kraft med respekt för dina personuppgifter som samlats in enligt vad som fastställts i föregående stycken, att för sådana ändamål kunna hänvisa, genom fotokopia av ID, pass eller motsvarande identitetshandling, till den angivna kontaktadressen. Intresserade parter informeras om att de kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse och avbokning på följande adress: Paseo de la Castellana 95 våning 15A 28046 i Madrid, Spanien, eller på e-postadressen [lopd@24Genetics.com] Användaren accepterar uttryckligen inkluderingen av data som samlas in när du surfar på webbsidan, eller tillhandahålls genom att fylla i någon form, såväl som de som härrör från det kommersiella förhållandet och/eller leveransen av de köpta tjänsterna, i filen som hänvisas till ovan. Å andra sidan, i fallet med avtal om/användning av tjänster som erbjuds via webben som kräver behandling av särskilt känsliga uppgifter (hälsa), samtycker användaren uttryckligen till behandlingen av nämnda uppgifter av personalen på 24Genetics.com, vilket den kommer att utföras i enlighet med sekretess- och tystnadsplikten i artikel 10 LOPD, med antagande av de säkerhetsåtgärder som ingår i kungligt dekret 1720/2007, av den 21 december, som godkänner bestämmelserna för utveckling av LOPD (nedan " LOPD-förordningen”). Under datainsamlingsprocessen, och på varje plats på webbsidan där sådan information begärs, kommer Användaren att informeras, antingen genom en hyperlänk, antingen i själva formen, om den obligatoriska karaktären eller inte av insamlingen av data. sådana uppgifter. 24Genetics.com förbinder sig att använda uppgifterna som ingår i filen, att respektera deras konfidentialitet och att använda dem i enlighet med syftet med filen, samt att uppfylla sin skyldighet att spara dem och anpassa alla åtgärder för att undvika ändringar, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, i enlighet med LOPD-förordningen och andra bestämmelser som kan vara tillämpliga när som helst. Slutligen, när det gäller minderåriga kommer deras personuppgifter och deras genetiska information också att användas på ett konfidentiellt sätt, med prioritet i alla fall barnets intresse framför alla andra i enlighet med bestämmelserna i organisk lag 1/1996 av den 15 januari , av Legal Protection of Minors.

2.6 Användning av cookies.

Webbplatsen har "cookies" som gör det möjligt för 24Genetics.com att få en rad data från användare. Vad är cookies? Cookies är textfiler och siffror som innehåller små mängder information som kan skickas till användarens enhet (dator, smartphone, surfplatta …) när han besöker vår webbplats. Även om kakorna skickas till en enhet kan de inte komma åt personlig information eller överföra virus, de spårar bara navigeringen på webbsidan. Om du besöker vår webbplats igen skickas dessa cookies tillbaka till vår webbplats eller till en annan webbplats som känner igen cookien, vilket gör att vi kan känna igen din enhet. Hur använder vi cookies? Cookies är användbara eftersom de gör att du lättare kan navigera mellan olika sidor, komma ihåg dina preferenser och vi använder dem för att förbättra din onlineupplevelse. Vi använder för närvarande sessionscookies, såväl som tekniska cookies, personaliserings-, analys- och reklamcookies. De senare tillåter hantering av annonsutrymmen som visas på webben baserat på kriterier som annonsernas innehåll eller frekvens. Ange slutligen att vi använder Google Analytics. Denna cookie används för att samla information om hur vår webbplats används. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och som ett hjälpelement för att förbättra webbsidan. Vi delar inte denna information med tredje part. Cookien samlar in information anonymt, vilket innebär att den inte kan länkas tillbaka till användaren. Den samlar in data som antalet besökare som har använt vår webbplats, var besökarna kommer från webbplatsen och vilka sidor de har besökt. Om du vill ha mer information om Google Analytics kan du läsa dess sekretesspolicy online. Här kan du hitta information om integritet i Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Sociala medier cookies? Å andra sidan använder de sociala nätverk som 24Genetics.com interagerar med på webbplatsen cookies i sina knappar för att dela. 24Genetics.com har ingen ingripande, kontroll eller information om resultat, ansvarar för varje socialt nätverk. När användaren registrerar sig med inloggningsuppgifter för ett socialt nätverk, auktoriserar han motsvarande sociala nätverk att behålla en beständig cookie som kommer ihåg hans identitet och garanterar åtkomst tills den upphör. Användaren kan radera nämnda cookie och återkalla åtkomst genom att uppdatera sina inställningar i motsvarande sociala nätverk. 24Genetics.com rekommenderar användaren att granska användarvillkoren och sekretesspolicyer och cookies för de sociala nätverk som används. Hur kan jag inaktivera cookies? Du kan välja alternativet att din dator ska få en varning varje gång en cookie skickas eller så kan du välja att avaktivera alla cookies. För att göra det måste du gå till konfigurationsmenyn i din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome …). Varje webbläsare är olika, så vi rekommenderar att du kontrollerar hjälpmenyn i din webbläsare för att veta hur du ställer in dina cookies korrekt. Men kom ihåg att det är möjligt att om du inaktiverar cookies så har du inte tillgång till vissa funktioner som gör vår webbplats mer effektiv. Om du inte vill att data från dina besök ska kommuniceras av Google Analytics kan du installera Google Analytics Disabling Add-on för webbläsare. Här kan du hitta mer information om installationen och avinstallationen av ovannämnda komplement: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ovannämnda webbplatser är inte 24Genetics.com-webbplatser och vi är inte ansvariga för deras innehåll.

2.7 Immateriell och industriell äganderätt.

Innehållet på webbsidan (hädanefter "innehållet") som inkluderar, för ett rent uttalande och icke-exklusivt syfte, texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, programvara, länkar och annat audiovisuellt innehåll, såväl som dess grafik design och källkoder är immateriella rättigheter som tillhör 24Genetics.com, eller tredje parter som har överlåtit deras användning till 24Genetics.com. Detta innehåll är skyddat av nationella lagar och internationella överenskommelser om immateriella rättigheter som är tillämpliga. Likaså är alla varumärken, handelsnamn eller särskiljande tecken av något slag som förekommer på webbplatsen egendom av 24Genetics.com eller tredje parter som, om tillämpligt, har auktoriserat 24Genetics.com att inkludera och använda dem på webbplatsen. Alla industriella och immateriella rättigheter på denna webbplats är lagligt förbehållna och åtkomst till den eller dess användning, av användaren, bör inte på något sätt betraktas som beviljande av någon licens eller användningsrätt för någon aktiv vars ägande eller egendom motsvarar till 24Genetics.com eller tredje part. Den fullständiga eller partiella reproduktionen på något sätt av innehållet, varumärken, handelsnamn och särskiljande tecken av något slag, som ingår på webbsidan, såväl som försäljning, överlåtelse, leasing, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller någon annan använd att om du vill ge dem, utan föregående uttryckligt tillstånd från motsvarande ägare, är det totalt förbjudet och kommer att åtalas civilt och, där så är lämpligt, straffrättsligt, i enlighet med tillämpliga nationella lagar och internationella fördrag.

3. VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV TJÄNSTER SOM ERBJUDS PÅ WEBSIDA

3.1. Information inför anställning.

Dessa allmänna avtalsvillkor, tillsammans med dokumentet om "Informerat samtycke" och de särskilda villkor som kan fastställas, kommer uttryckligen att reglera de relationer som uppstår mellan 24Genetics.com och de användare som kontrakterar tjänsterna som erbjuds via webbsidan. Vi informerar dig om att i vilket fall som helst, språket på vilket avtalet mellan 24Genetics.com och kunden kommer att fulländas, kommer att vara spanska. Dessa allmänna villkor har utarbetats i enlighet med bestämmelserna i det spanska rättssystemet: lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, lag 7/1998 om allmänna avtalsvillkor, lag 7/1996 om detaljhandelsförordningen, bestämmelser om försvar av konsumenter och användare, och hur många lagbestämmelser som är tillämpliga. Användningen och/eller förvärvet av någon av de tjänster som erbjuds via webbsidan förutsätter godkännande som Användare, utan förbehåll av något slag, av vart och ett av dessa allmänna villkor, såväl som till de särskilda villkor som, i ditt fall, styra förvärvet. I detta avseende accepterar användaren att tjänsterna från 24Genetics.com begränsas av, huvudsakligen, följande frågor som härrör från genetisk forskning: (i) de flesta av forskningen och genetiska studier utförs i den kaukasiska befolkningen (vit ras); därför är det möjligt att tolkningarna som underlättas av 24Genetics.com inte är giltiga om Användaren inte tillhör ovannämnda ras; (ii) som en fortsättning på vad som anges i punkt (i) ovan är genetiska sjukdomsförhållanden normalt baserade på etnisk identitet, och forskningen fokuserar på begränsade populationer; sålunda kan dessa undersökningar ge kunskap om en specifik population men inte om en enskild medlem och på samma sätt har sambanden inte studerats i många populationer och kan därför inte vara giltiga för andra populationer; och (iii) genetisk forskning går framåt dag för dag och följaktligen kan nuvarande kunskap om genetiken hos vissa sjukdomar eller individuella tillstånd vara partiell och felaktig. Därför, som en fortsättning på ovanstående, accepterar användaren uttryckligen att 24Genetics.com inte garanterar att dess tjänster (inklusive dess resultat) är felfria, 100 % korrekta, tillförlitliga och säkra, har en tillfällig kontinuitet eller svarar på vissa förväntningar . en del av användarna. 24Genetics.com informerar om att procedurerna för att genomföra förvärvet av tjänster är de som beskrivs i dessa allmänna villkor, såväl som de specifika som anges på skärmen under navigering, så att användaren förklarar sig känna till och acceptera sådana procedurer som behövs för att komma åt de tjänster som erbjuds på webbsidan. Alla ändringar och/eller korrigeringar av uppgifterna som tillhandahålls av användarna under navigeringen kommer att vara möjliga och måste utföras enligt indikationerna på webbsidan. De tjänster som erbjuds på webbsidan, tillsammans med deras egenskaper och priser, kommer att visas i motsvarande katalog på skärmen. 24Genetics.com förbehåller sig rätten att när som helst bestämma vilka tjänster och, i förekommande fall, produkter som finns och erbjuds användarna via webbsidan. På detta sätt kan 24Genetics.com när som helst lägga till nya tjänster och/eller produkter till de som ingår på webbsidan, med förståelse, om inte annat anges, att de kommer att styras av bestämmelserna i de allmänna villkoren i kraft vid det tid. Likaså förbehåller sig 24Genetics.com rätten att sluta tillhandahålla åtkomst, när som helst och utan föregående meddelande, till någon av de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen. MYCKET VIKTIGT: ANVÄNDARE AV DENNA WEBBPLATS MÅSTE VARA ÖVER 18 ÅR, och de måste följa instruktionerna som finns på de olika skärmarna på webbsidan för att formalisera det önskade köpet. På samma sätt kan Användaren komma åt webbsidan men får inte formalisera något köp om han/hon bor i ett land eller territorium vars tillämpliga lag förbjuder honom att anlita tjänsterna från 24Genetics.com. I sådana fall kan tillgängligheten av webbsidan inte kvalificeras som ett erbjudande från 24Genetics.com om dess tjänster till personer som har tillgång till webben från dessa länder eller territorier. I de fall där 24Genetics.com-tjänsterna kommer att användas av minderåriga, kommer det att vara nödvändigt för någon av deras föräldrar eller, om tillämpligt, den av dem att utöva föräldramyndighet, som anlitar tjänsterna. I frånvaro av föräldrar kommer ägaren av förmynderskapet att vara den enda som kan avtala med 24Genetics.com. För att 24Genetics.com-tjänster ska kunna tillhandahållas minderåriga måste de som innehar föräldramyndigheten bevisa detta genom att skicka telematik till 24Genetics.com en skannad kopia av deras DN.I. och av DNI av barnet om det redan hade det, och familjeboken. I avsaknad av DNI en skannad kopia av passet eller motsvarande identitetshandling (både av föräldern/innehavaren av föräldramyndigheten och av den minderårige om denne redan hade ett pass eller motsvarande identitetshandling) kommer att tillhandahållas. I händelse av att personen som begär tjänsterna från 24Genetics.com för en minderårig är deras vårdnadshavare, måste de bevisa detta tillstånd genom att skicka en skannad kopia av domen eller rättsliga beslutet som innehåller deras utnämning, tillsammans med deras DNI och DNI av barnet om han redan hade det. I avsaknad av DNI kommer en skannad kopia av passet eller motsvarande identitetshandling att tillhandahållas (både av vårdnadshavaren och den minderårige om denne redan hade ett pass eller motsvarande identitetshandling). 24Genetics.com kommer inte i något fall att vara ansvarigt för sanningshalten i de uttalanden som gjorts av dem som förklarar sig vara innehavare av föräldramyndighet eller förmynderskap för det barn för vilket någon av tjänsterna som beskrivs på webbplatsen är kontrakterade. 24Genetics.com kommer inte att ansvara för att verifiera äktheten av dokumentationen som tillhandahålls av de som kontrakterar för den minderåriges räkning.

3.2. Förfarande för förvärv av tjänster.

För förvärv av 24Genetics.com-tjänster måste användaren fylla i registreringsformuläret med den nödvändiga informationen, följa instruktionerna på skärmen för att välja den önskade tjänsten och när de har accepterat dessa allmänna villkor och sammanfattningen av köp där detaljen för tjänsten/tjänsterna som du vill skaffa är relaterade, tillhandahåll betalningsinformationen -beroende på vilken betalningsmodalitet som finns i varje fall-. Informationen som användaren lämnar till 24Genetics.com under avtalsprocessen måste vara fullständig, sann och uppdaterad.

3.3. Bekräftelse på den köpta tjänsten och instruktioner för dess användning.

För tillfället har 24Genetics.com bekräftelse på betalningen gjord av användaren, inom en period på högst 24 timmar, kommer den senare att få en bekräftelse via e-post, genom vilken den kommer att informeras om köpet som gjorts, och stegen för att följas i varje fall kommer att anges. Om den köpande användaren undantagsvis inte får bekräftelsemailet inom en period på högst 24 timmar måste du kontakta 24Genetics.com för att rapportera incidenten på e-postadressen info@24Genetics.com. I vilket fall som helst, efter att ha formaliserat köpet, måste användaren acceptera de särskilda villkoren, som alltid kommer att finnas tillgängliga på webbsidan genom vilken han gjorde köpet. På samma sätt, genom att förvärva någon 24Genetics.com-tjänst, accepterar och garanterar Användaren: (i) att salivprovet som tillhandahålls kommer från Användaren eller från den person för vilken tjänsten kontrakterades och inte är ett resultat av det. tillämpning av alla bestämmelser som förbjuder honom att tillhandahålla nämnda prov; (ii) att Användaren inte arbetar eller är relaterad på något sätt till försäkringsbolag, hälsobolag eller någon annan tredje part som kan ha kommersiella intressen av att känna till resultatet av tjänsten som avtalats med 24Genetics.com; och (iii) att du inte förvärvar tjänsten från 24Genetics.com i syfte att återförsälja, kopiera, reproducera eller utnyttja den kommersiellt på något sätt, inte heller i syfte att kritisera, skada eller utföra någon åtgärd som strider mot 24Genetics.com och dess verksamhet. Användaren ansvarar för korrekt extraktion av provet enligt instruktionerna som medföljer satsen. I de fall där det inte var möjligt att extrahera tillräckligt med DNA på grund av felaktig extraktion av provet, måste Användaren betala kostnaderna för kitet, dess sändning och bearbetning av ett nytt prov till ett värde av 50 € för varje deltagare.

3.4. Pris och betalningssätt.

De priser som gäller vid köptillfället är de som visas på skärmen (inklusive skatter som gäller i varje enskilt fall), på sammanfattningssidan, efter att köpet har formaliserats, förutom typografiska fel. Priserna inkluderar moms om inget annat anges. I allmänhet kommer alla skatter, skattesatser och/eller skatter som uppstår som ett resultat av förvärvet av tjänster, liksom alla andra kostnader som kan härröra från det, vara på Användarens bekostnad. I det ögonblick då Användaren väljer en tjänst att köpa den i beskrivningen på skärmen, kommer beloppet för nämnda tjänst att visas, samt, i förekommande fall, motsvarande fall, för fraktkostnaderna. Inköp, beroende på vilka tjänster som ska köpas, kan betalas på något av nedanstående sätt: – Banköverföring – PayPal Kreditkort (Visa, Master Card eller American Express): Betalning av priset för köpta tjänster och fraktkostnader , som visas på skärmen, kan göras med kreditkort eller betalkort. Som ett elektroniskt betalningssystem har 24Genetics.com installerat en gateway för elektronisk handel som har avtalats med PayPal-enheten, Inc. All data som tillhandahålls för detta ändamål är krypterad för att säkerställa maximal säkerhet för detsamma. De finns på en säker server som är certifierad enligt SSL-protokollet (Secure Sockets Layer). Detta protokoll stöds universellt av huvudwebbläsarna och garanterar användaren: (I) identiteten för mottagaren av deras data (inte säljarens identitetsstöld), (II) konfidentialiteten för informationen som tillhandahålls av honom, och (III) integriteten (ingen manipulation) av den information han tillhandahållit. Likaledes uppger 24Genetics.com att den inte i något fall lagrar på något sätt data som tillhandahålls av Användarna via betalningsporten, och att de endast sparas medan köpet görs, betalningen görs och till slutet av ångerfristen. För att ge större säkerhet till ägare av kreditkort har ett tresiffrigt nummer inkluderats på deras kort som fungerar som en identifieringskod för att verifiera kortets fysiska närvaro vid transaktioner över internet. Detta tresiffriga nummer är tryckt på baksidan av ditt kort (i signaturområdet), omedelbart efter kortnumret. För att förhindra bedrägliga transaktioner med kreditkort kommer dessa kontrollsiffror att begäras för att validera operationen.

3.5. Återkallande av beställningar.

24Genetics.coms returpolicy är följande: Beloppet som ska returneras är föremål för följande villkor: – Beloppet för ditt köp kommer att återbetalas med en straffavgift på 125€. – Om du redan har gått vidare med att skicka tillbaka provet till vårt laboratorium kan du inte gå vidare till återbetalning av det utbetalda beloppet. Om, undantagsvis, köparen har något problem relaterat till beställningen, bör han kontakta 24Genetics.com för att lösa det så snart som möjligt, skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@24Genetics.com eller komma åt returformuläret på webben.

3.6. Kommunikation mellan parterna – Kundtjänst.

För ändamålen med dessa villkor och för all kommunikation som är nödvändig mellan 24Genetics.com och användaren, ska dessa skickas till kundtjänsten via e-post (skickat ett meddelande till följande adress: info@24Genetics.com) eller genom skriftlig kommunikation adresserad till kundtjänstavdelningen: BTL Paseo de la Castellana 95 Planta 15A, Madrid, 28046, Spanien. Kommunikationerna från 24Genetics.com till användaren kommer att ske i enlighet med de uppgifter som användaren lämnade vid registreringen. Användaren accepterar uttryckligen för all kommunikation relaterad till användningen av webbsidan, och/eller förvärvet av tjänster, användningen av den icke-krypterade e-posten som ett giltigt förfarande för eftergift av ovan nämnda kommunikation. Användaren befriar 24Genetics.com från allt ansvar genom avlyssning av eller tillgång till elektronisk post av icke auktoriserade personer, samt för eventuell skada eller skada som kan uppstå på Användaren till följd av datavirus, fel i nätverket eller analoga antaganden förutom att de av orsak var direkt tillskrivna 24Genetics.com.

3.7. Användning och förvaring.

Användaren accepterar att 24Genetics.com fastställer praxis och begränsningar i förhållande till användningen av dess tjänster inklusive, bland annat, det maximala antalet dagar som innehållet kan lagras, det maximala utrymmet på disken som kommer att kunna användas för att lagra uppgifterna för sitt konto, eller det maximala antalet gånger som Användaren kan komma åt under en bestämd tid. Användaren accepterar att 24Genetics.com kan ändra dessa allmänna praxis och begränsningar efter eget gottfinnande och när som helst.

3.8. Nullitet.

Om någon av klausulerna inkluderade i dessa allmänna villkor förklarades, helt eller delvis, ogiltiga eller ineffektiva för att bryta mot tillämplig lagstiftning, kommer densamma att anses vara olagd, som uppfyller de allmänna villkoren i allt annat, förutom att det är en klausul vars giltighet beror på giltigheten av de allmänna villkoren eller dess undertryckande avgör en betydande minskning av balansen mellan de ömsesidiga fördelarna med delarna. I ett sådant fall kommer användaren och 24Genetics.com i god tro att förhandla om ersättningen av den klausul/de klausuler som förklarats ogiltiga eller ineffektiva och de åtgärder som i större utsträckning anpassar sig till det avsedda syftet.

3.9. Tvistlösning. Tillämplig lag och jurisdiktion.

I händelse av att någon konflikt eller diskrepans uppstår i tolkningen eller tillämpningen av dessa avtalsvillkor, ställer sig båda parter, uttryckligen med avkall på annan jurisdiktion, till domstolarna i Madrid (Spanien). Detta påverkar inte kundens rätt att överklaga till konsumentskiljenämnden i sitt distrikt.

  0
  KUNDVAGN
  din vagn är tom
   Kalkylera Frakt
   Applicera kupong